Data wystosowania zapytania – 01.12.2016

Firma realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez innowacje procesowe, usługowe i organizacyjne.” nr RPWP.08.01.01-30-0652/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Przedmiotem projektu jest modernizacja przychodni stomatologicznej i zakup urządzeń stomatologicznych. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu wzrostu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań usługowych, organizacyjnych, procesowych.

Załączniki do wglądu:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2